Dotace na kotle a tepelná čerpadla

Vážení zákazníci,

máme pro Vás podrobné informace o nové “kotlíkové dotaci”, která je určena na výměnu starých kotlů.

Veškeré informace jsou čerpány z webových stránek STÁTNÍHO FONDU ŽIVOTNÍHO PROSTŘENÍ ČESKÉ REPUBLIKY. 

Kotlíkové dotace v kostce

Na co dostanete dotaci:

Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)

Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP ČR

Výše podpory:

Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)

Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista): viz Tabulka (PDF)

Kde a kdy budete žádat:

Na krajském úřadě poté, co váš kraj vyhlásí výzvy pro občany.

Co budu muset určitě povinně doložit:

Až 85% dotaci z maximální částky 150 tisíc Kč bude možné získat na výměnu starého kotle na pevná paliva za jiný, ekologičtější zdroj a tzv. mikro-energetická opatření. Ministerstvo životního prostředí dnes zveřejnilo základní rámec podmínek kotlíkových dotací, které budou nově hradit evropské fondy. Právě kvůli financování z fondů EU si nejdříve o peníze musí zažádat kraje, které budou následně poskytovat dotace přímo občanům. Ministerstvo pro kraje dnes zveřejnilo 1. výzvu v hodnotě 3 miliardy korun. Kraje musí o dotaci pro občany zažádat do 30. září.

Česká republika se dlouhodobě potýká se znečištěným ovzduším. Téměř 90 % celkových emisí karcinogenního benzo(a)pyrenu a téměř 40 % celkových emisí prachových částic PM10 pochází ze sektoru lokálního vytápění domácností. Právě tyto látky, které způsobují vážné potíže dýchacího ústrojí, jsou nejčastěji obsahem spalin ze zastaralých uhelných kotlů v domácnostech. Takových kotlů, které bude potřeba vyměnit, je podle odhadů MŽP přes 350 tisíc po celé České republice. „V celé Evropě se už desetiletí řeší zplodiny z velkých průmyslových zdrojů, do kterých sama EU investuje stovky miliard eur ročně. Problematiku znečištěného ovzduší je ale třeba řešit komplexně, což vyžaduje přísnější legislativu a nemalé investice. V ČR se lokální topeniště na celkovém znečištění ovzduší polétavým prachem podílejí celými 38 % a my jsme vyjednali v EK revoluční program, který ke zlepšení našeho ovzduší bezpochyby přispěje. Podařilo se nám získat prostředky z evropských fondů, které budou mít možnost úplně poprvé využít přímo občané, a to na výměnu starých neekologických kotlů za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Naším cílem je do roku 2020 vyměnit minimálně 80 tisíc kotlů po celé České republice,“ komentuje současný stav ministr životního prostředí Richard Brabec.

Od roku 2022 nebude podle platného zákona o ovzduší v ČR možné provozovat v domácnostech staré neekologické kotle 1. a 2. emisní třídy. Už od roku 2014 smí být na český trh uváděny jen kotle 3. emisní třídy a vyšší, od roku 2018 to budou jen kotle 4. emisní třídy a vyšší. Zároveň je v mezirezortním připomínkovém řízení novela zákona o ochraně ovzduší, která zavádí možnost kontroly provozu kotlů přímo v domácnostech. S povinným přechodem na ekologičtější kotle pomůže občanům Ministerstvo životního prostředí, díky 9 miliardám, které získalo na výměnu kotlů v domácnostech od Evropské komise.

„Pro kotlíkové dotace si občané zajdou na kraj. Ministerstvo dnes vyhlašuje první výzvu pro všechny kraje, které se musí se svými projekty do 30. 9. přihlásit na Státní fond ŽP o prostředky z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo v rámci výzvy pro kraje stanovilo povinné podmínky, které kraje musí při vyhlašování podmínek pro občany dodržet. Zároveň jim dalo poměrně široké pole pro rozhodování, jak budou finální krajské dotace pro veřejnost vypadat. Základními a neměnnými podmínkami jsou např. výše dotace, povinná emisní třída u všech kotlů a povinná mikro-energetická opatření u domů s horšími energetickými vlastnostmi. Naopak např. to, zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli nebo přímo dodavateli nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů,“ říká ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman. Po schválení krajských projektů ze strany MŽP budou kraje vyhlašovat vlastní výzvy přímo pro veřejnost. „Očekáváme, že některé kraje to stihnou ještě letos na podzim,“ dodává Valdman.

„Evropská komise původně vůbec nechtěla podporovat výměnu uhelných kotlů opět za ty uhelné. Ale nový kotel na uhlí s těmi nejpřísnějšími ekologickými parametry může mít o více než 90 % nižší emise benzo(a)pyrenu i prachu oproti tomu starému neekolgoickému. Také EK nechtěla podporovat výměnu kotlů v bytech a domech, ze kterých teplo výrazným způsobem uniká. Nakonec se nám podařilo najít řešení pro Komisi přijatelné. Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření, jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR, a do kterého se od 20. července mohou hlásit výrobci a dodavatelé, kteří splňují zmíněné technické požadavky,“ říká ministr Brabec.

Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).

Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun). Případně bude možné využít kombinaci s programem Nová zelená úsporám, pokud se občan rozhodne pro komplexnější zateplení. S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Kraje nyní připravují projektové žádosti o dotaci z OPŽP, jejich finální podoba bude předmětem jednání mezi MŽP a příslušným krajem. První žádosti očekává MŽP do dvou měsíců.

Podmínky dotací s technickými detaily pro kraje i fyzické osoby:

S vyřízením žádosti o dotaci Vám rádi pomůžeme, pro pomoc s vyřízením žádosti nás neváhejte kontaktovat ZDE

Doklady pro získání dotací Vám zajistíme, máme v tom bohaté zkušenosti. Pokud máte zájem o poskytnutí dotace na kotel, tepelné čerpadlo, solární systém, obraťte se na obchod@setop.cz

Další úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci reference

Dotace na kotle a tepelná čerpadla C.2

Podoblast podpory C.1.
Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (při současné realizaci opatření z oblasti podpory A)

 1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje, jakými jsou nízkoemisní zdroje na biomasu, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle.
 2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
 3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.
 4. Žádat v této podoblasti podpory mohou pouze žadatelé, kteří současně žádají o podporu na snížení energetické náročnosti rodinného domu z oblasti A.
Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.1.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 50 000 75
C.1.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 100 000 75
C.1.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem
50 000 75
C.1.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
50 000 75
C.1.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 100 000 75
C.1.6 Tepelné čerpadlo země – voda 100 000 75
C.1.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 75 000 75
C.1.8 Plynové kondenzační kotle 18 000 75

Podoblast podpory C.2
Výměna zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva za efektivní, ekologicky šetrné zdroje (bez současné realizace opatření z oblasti podpory A)

 1. V této podoblasti podpory je podporována výměna původních zdrojů tepla na tuhá a vyjmenovaná kapalná fosilní paliva v rodinných domech za efektivní, ekologicky šetrné zdroje.
 2. Podpora se poskytuje na pořízení hlavního zdroje tepla na vytápění s případnou přípravou teplé vody včetně příslušenství a jeho zapojení do otopné soustavy.
 3. Podpora má formu fixní dotace, která je omezena maximální mírou podpory z celkových způsobilých výdajů.
 4. Žádat v této podoblasti podpory lze pouze na rodinné domy, jejichž měrná roční potřeba tepla na vytápění EA nepřesahuje 150 kWh.m-2.rok-1.
Podoblast podpory Typ zdroje Výše dotace [Kč] Maximální míra podpory * [%]
C.2.1 Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva 40 000 55
C.2.2 Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva 80 000 55
C.2.3 Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem s ruční dodávkou paliva a
uzavřené krbové vložky s teplovodním
výměníkem
40 000 55
C.2.4 Krbová kamna na biomasu s teplovodním
výměníkem se samočinnou dodávkou
paliva
40 000 55
C.2.5 Tepelné čerpadlo voda – voda 80 000 55
C.2.6 Tepelné čerpadlo země – voda 80 000 55
C.2.7 Tepelné čerpadlo vzduch – voda 60 000 55
C.2.8 Plynové kondenzační kotle 15 000 55

Společná ustanovení pro podoblast podpory C.1 a C.2:

 1. Při doložení ukončení realizace musí žadatel stvrdit čestným prohlášením, že zajistil ekologickou likvidaci původního zdroje tepla, a že zajistil provedení všech předepsaných zkoušek a revizí.
 2. O dotaci v těchto podoblastech podpory může vlastník domu požádat na jeden rodinný dům pouze jednou za dobu trvání Programu, a to i v případě rodinného domu s více bytovými jednotkami, z nichž každá má vlastní zdroj tepla na vytápění.
 3. Nově instalované zdroje musí splnit následující parametry:

a. Zdroje na biomasu

Mezní hodnoty emisí1
Dodávka paliva Minimální účinnost CO TOC2 TZL
Samočinná 85% 1 000 mg.m-3 30 mg.m-3 60 mg.m-3
Ruční 82% 1 200 mg.m-3 50 mg.m-3 75 mg.m-3


Poznámky:

 1. Vztahuje se k suchým spalinám, teplotě 273,15 K, tlaku 101,325 kPa a k referenčnímu obsahu kyslíku 10 %, pro sálavé stacionární zdroje určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti, se hodnoty vztahují k referenčnímu obsahu kyslíku 13 %
 2. Nevztahuje se na sálavé spalovací stacionární zdroje, určené pro připojení na teplovodní soustavu ústředního vytápění a k instalaci v obytné místnosti
 3. Splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti se ověřuje přímou metodou v souladu s platnými normami vztahujícími se k příslušnému typu zdroje (např. ČSN EN 303-5, ČSN EN 13 229, ČSN EN 13 240…).
 4. Mezní hodnoty musí být splněny v celém výkonovém rozsahu daného zdroje, tj. při jmenovitém a nejmenším částečném tepelném výkonu zdroje. V případě emisí CO při nejmenším částečném výkonu se připouští překročení parametru uvedeného v tabulce nejvýše o 50 %.
 5. Požadavek na splnění mezních hodnot emisních koncentrací a minimální účinnosti při nejnižším částečném výkonu může být u zdrojů s ruční dodávkou paliva nahrazen současnou instalací akumulačního zásobníku tepla o minimálním měrném objemu 55 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.
 6. Udává-li výrobce zdroje tepla možnost spalování více druhů paliv, musí být podmínky Programu splněny pro všechna tato paliva.
 7. Kombinované zdroje tepla umožňující samočinnou i ruční dodávku paliva nebo zdroje tepla se samočinnou dodávkou paliva, které lze uživatelsky (dle postupu stanoveného výrobcem zdroje tepla v návodu na použití nebo jiné obchodně technické dokumentaci) upravit tak, že je po této úpravě možné dodávat palivo ručně, se pro účely Programu považují za zdroje tepla s ruční dodávkou paliva.

b. Tepelná čerpadla

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla, jejichž minimální topné faktory, stanovené dle ČSN EN 14 511, dosahují, dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky, hodnot uvedených v tabulce:

Technologie Teplotní charakteristika Minimální topný faktor
určený dle ČSN EN 14 511
země – voda B0/W35 4,3
vzduch – voda A2/W35 3,1
voda – voda W10/W35 5,1

Podporována jsou pouze tepelná čerpadla zapojená do systému s akumulačním zásobníkem tepla o minimálním měrném objemu 15 l/kW jmenovitého výkonu zdroje. Objemem zásobníku se rozumí součet objemu všech kapalin uvnitř zásobníku, tj. včetně případných objemů vnořených výměníků tepla či zásobníků teplé vody.

c. Plynové kondenzační kotle

Parametr Mezní hodnota
Emise CO 40 mg.kWh-1
Emise Nox 60 mg.kWh-1
Účinnost při jmenovitém výkonu (pro střední teplotu vody
v kotli 70 °C)
>= 95 %
Účinnost při částečném výkonu (při teplotě vratné vody
dodávané do kotle 30 °C)
>= 105 %
pH kondenzátu >= 4,0
Maximální příměsi v kondenzátu Zinek 0,5 mg.dm-3; Měď 0,25
mg.dm-3; Olovo 0,2 mg.dm-3;
kadmium 0,01 mg.dm-3; Chrom
0,15 mg.dm-3; Nikl 0,25 mg.dm-3;
Cín 0,5 mg.dm-3; Dusitany 6
mg.dm-3


Pozn.:
Uvedené účinnosti plynového kondenzačního kotle jsou vztaženy k výhřevnosti paliva.

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář