Pravidla dotací 2022

Aktuální informace:

7.2.2022 bude v Jihomoravském kraji vyhlášena poslední 3 vlna kotlíkových dotací, 2. výzva, žádosti bude možné podávat od 7.2.2022 – VŠE VYŘÍDÍME.

Máte poslední možnost vše vyřídit od profesionálů – telefon: p. Šedivý tel. 730 155 066

V rámci kotlíkových dotací III v jihomoravském kraji 2022 je stále možné podávat nové žádosti o dotaci na výměnu zdroje vytápění.

V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením krajské výzvy vezměte na vědomí, že informace uvedené níže nepředstavují kompletní výčet pravidel a povinností a do schválení textu krajské výzvy a dotačního programu si vyhrazujeme právo jakékoli změny. Platná a kompletní pravidla budou známa po vyhlášení krajské výzvy.

Pokud poptáváte kotel v rámci tzv. “kotlíkové dotace”, výrazně zjednodušíte a zrychlíte vyřízení, pokud vyplníte základní informace do tohoto formuláře.

Před vyplněním je dobré si připravit informace o současném kotli a také představu, jaký nový kotel byste chtěli.

Odkaz na formulář je zde.

Základní informace o připravované krajské výzvě v rámci tzv. kotlíkových dotací

Zahájení podávání žádostí v Jihomoravském kraji je 7.2.2022. Příjem žádostí bude probíhat elektronicky s následným doložením žádosti, včetně příloh v listinné podobě.

Co bude předmětem dotace:

1. Výměna starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
2. Povinnost prokázat emisní třídu kotle bude vždy na straně příjemce.
3. Podporovány budou nové zdroje tepla – tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
4. Výše dotace:
a. u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
b. u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
c. u plynových kondenzačních kotlů 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
5. Forma podpory – podpora na financování dílčích projektů FO bude při splnění všech podmínek poskytována formou nenávratné dotace konečnému uživateli zpětně – ex post. Nejprve bude tedy nutné všechny výdaje dílčího projektu FO uhradit a následně doložit Jihomoravskému kraji k posouzení a schválení finančního vyúčtování dílčího projektu vč. všech relevantních dokladů.

Přílohy požadované k žádosti o finanční podporu (předpokládaný výčet):

1. Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Nutné je doložení čelního pohledu, horního pohledu a boční pohled.
Z fotodokumentace musí být jasně viditelné napojení komínového tělesa do kotle a vyústění do stěny, stejně tak napojení otopné soustavy do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Doporučujeme vytvořit více fotografií z více úhlů.
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání emisní třídy – kopie.
3. V případě spoluvlastnictví:
a. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky s realizací
dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví – originál,
b. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví – originál,
c. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt originál,
d. písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění manželů – originál,
e. písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – originál.
4. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti. Je možné dohledat zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
5. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu (výpis z účtu není považován za dostatečný doklad).

Běžný účet musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé (vzorový formulář bude zveřejněn s výzvou).

V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy je třeba zajistit především:

1. Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd. Fotografií doporučujeme vytvořit více, aby byla patrná veškerá napojení.
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
3. Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
4. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu.
5. Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
6. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
7. U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
8. Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162, Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Jihomoravském kraji II). Lze dopsat ručně na originál.
9. Faktura musí být vždy vystavena na osobu žadatele/příjemce dotace.
10. Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně specifikaci nového zdroje a náklady na:
a. na nový zdroj,
b. opatření na otopné soustavě,
c. úpravu spalinových cest,
d. úpravu kotelny,
e. akumulační nádobu,
f. neveřejnou část plynové přípojky (je-li relevantní)
g. a celkové náklady plnění.
11. Úhradu výdajů bude možné dokládat bankovním výpisem nebo příjmovým pokladním dokladem. Potvrzení o zadání platby je nedostatečné. Kopie dokladů prokazujících úhradu musí být originálně podepsány příjemcem dotace.
12. Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů s ručním přikládáním o minimálním objemu 55l/kW výkonu instalovaného kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván).

Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že není v katastru nemovitostí nemovitost vedena pod pojmem „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nevzniká nárok na dotaci. Současně je nutné zkontrolovat, zda na nemovitosti není evidována exekuce či jiná omezení. Vlastnická práva k nemovitosti by měla být jasně stanovena a nemělo by docházet k převodu nemovitosti.

Co není předmětem podpory:

1. Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva mimo území Jihomoravského kraje;
2. Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
3. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním.
4. Výměna stávajících kamen, krbových kamen, krbu (a to i v případě jejich napojení na otopnou soustavu).
5. Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
6. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za elektrokotel (s výjimkou elektrokotle jako bivalentního zdroje k tepelnému čerpadlu).
7. Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí (automatická i ruční dodávka paliva).
8. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.
9. Výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 01.01.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a krajem a z programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
10. Výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více
než třech bytových jednotkách.
11. Výměna zdrojů v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnických osob.

Vyplnění elektronického formuláře žádosti:

Žádost bude podávána elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje s následným doložením v listinné verzi. Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít na počítači instalován Software602 Form Filler, který je ke stažení také na stránkách.
V případě potřeby bude pro žadatele na krajském úřadě po dobu sběru žádostí k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné po předchozí domluvě, v pracovní době a za asistence pracovníků kraje žádost přímo elektronicky vyplnit. Z kapacitních důvodů může dojít v případě velkého zájmu o vyplnění elektronické žádosti na krajském úřadě k časové prodlevě při vyplňování jednotlivých žádostí.

Působíme v oblasti Jihomoravského kraje

Kotlíkové dotace vyřizujeme ve městech:

Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.

Volejte: p. Šedivý, tel. 730 155 066

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář