Pravidla dotací

Aktuální informace:

Podávání žádostí bylo dne 27.08.2018 Radou Jihomoravského kraje prodlouženo do 31.03.2019, nicméně aktuálně jsou finanční prostředky alokované na tento projekt téměř vyčerpány. Žádosti budou dále sbírány do zásobníku, odkud budou postupně předávány Radě Jihomoravského kraje s doporučením ke schválení v případě uvolnění finančních prostředků.
https://www.kr-jihomoravsky.cz/Default.aspx?PubID=346840&TypeID=2

V případě realizace výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením krajské výzvy vezměte na vědomí, že informace uvedené níže nepředstavují kompletní výčet pravidel a povinností a do schválení textu krajské výzvy a dotačního programu si vyhrazujeme právo jakékoli změny. Platná a kompletní pravidla budou známa po vyhlášení krajské výzvy.

Základní informace o připravované krajské výzvě v rámci tzv. kotlíkových dotací

Předpokládané datum ukončení podávání žádostí v Jihomoravském kraji je 31.3.2019. Příjem žádostí bude probíhat elektronicky s následným doložením žádosti, včetně příloh v listinné podobě.

Co bude předmětem dotace:

1. Výměna starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících emisní třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5.
2. Povinnost prokázat emisní třídu kotle bude vždy na straně příjemce.
3. Podporovány budou nové zdroje tepla – tepelná čerpadla, kotle výhradně na biomasu, plynové kondenzační kotle a automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu.
4. Výše dotace:
a. u tepelných čerpadel a automatických kotlů výhradně na biomasu 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 120 tis. Kč,
b. u kotlů výhradně na biomasu s ručním přikládáním 80 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 100 tis. Kč,
c. u plynových kondenzačních kotlů 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 95 tis. Kč,
d. u automatických kombinovaných kotlů na uhlí a biomasu 75 % způsobilých výdajů dílčího projektu fyzické osoby, nejvýše však 75 tis. Kč.
5. Forma podpory – podpora na financování dílčích projektů FO bude při splnění všech podmínek poskytována formou nenávratné dotace konečnému uživateli zpětně – ex post. Nejprve bude tedy nutné všechny výdaje dílčího projektu FO uhradit a následně doložit Jihomoravskému kraji k posouzení a schválení finančního vyúčtování dílčího projektu vč. všech relevantních dokladů.

Přílohy požadované k žádosti o finanční podporu (předpokládaný výčet):

1. Fotodokumentace původního kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso. Nutné je doložení čelního pohledu, horního pohledu a boční pohled.
Z fotodokumentace musí být jasně viditelné napojení komínového tělesa do kotle a vyústění do stěny, stejně tak napojení otopné soustavy do kotle a do stěny. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se předložení fotografie i tohoto označení. Doporučujeme vytvořit více fotografií z více úhlů.
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu původního kotle na pevná paliva v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší (Zákon č. 201/2012 Sb.) k prokázání emisní třídy – kopie.
3. V případě spoluvlastnictví:
a. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na rodinném domě nerozděleném na bytové jednotky s realizací
dílčího projektu, je-li rodinný dům, v němž se má realizovat dílčí projekt, předmětem spoluvlastnictví – originál,
b. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na bytové jednotce, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt, která je předmětem spoluvlastnictví – originál,
c. písemný souhlas spoluvlastníků, kteří mají spolu s žadatelem většinový spoluvlastnický podíl na společných částech rodinného domu, žádá-li o dotaci vlastník bytové jednotky, v níž se má realizovat dílčí projekt originál,
d. písemný souhlas druhého z manželů v případě, že vlastnické právo k rodinnému domu, nebo spoluvlastnický podíl žadatele nebo jiného spoluvlastníka, jehož souhlasu je dle předchozích odrážek zapotřebí, je součástí společného jmění manželů – originál,
e. písemný souhlas vlastníka/spoluvlastníků pozemku, na němž je umístěn rodinný dům, v němž se má dílčí projekt realizovat, v případě, kdy je vlastník rodinného domu odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází – originál.
4. Kopie dokladu o vlastnictví nebo spoluvlastnictví nemovitosti – prostá kopie výpisu z katastru nemovitostí, ne starší než 90 dnů před podáním žádosti. Je možné dohledat zde: http://nahlizenidokn.cuzk.cz/
5. Kopie smlouvy o zřízení běžného účtu u peněžního ústavu, popř. potvrzení peněžního ústavu, případně jiný relevantní dokument dokládající vedení běžného účtu (výpis z účtu není považován za dostatečný doklad).

Běžný účet musí být založen na osobu žadatele, popř. příbuzného v řadě přímé – děti, vnuci a vnučky, rodiče, prarodiče a manželé – v tom případě musí být doloženo Čestné prohlášení o příbuznosti v řadě přímé (vzorový formulář bude zveřejněn s výzvou).

V případě nutné výměny starého kotle za nový zdroj tepla před vyhlášením výzvy je třeba zajistit především:

1. Fotodokumentaci („starého“) kotle připojeného na komínové těleso a otopnou soustavu, štítek, teploměry, atd. Fotografií doporučujeme vytvořit více, aby byla patrná veškerá napojení.
2. Doklad o kontrole technického stavu a provozu stávajícího spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu 10-300 kW včetně, sloužícího jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.
3. Potvrzení o likvidaci kotle – vzorový formulář bude zveřejněn při vyhlášení výzvy.
4. Protokol o uvedení nového zdroje tepla do trvalého provozu.
5. Protokol o revizi spalinových cest (u nových spalovacích zdrojů včetně plynových kotlů).
6. Nový zdroj tepla musí splňovat ekodesign (zařízení uvedená v Seznamu podporovaných výrobků a technologií – https://svt.sfzp.cz, který vede Státní fond životního prostředí ČR).
7. U teplených čerpadel a kotlů na biomasu provede instalaci oprávněná osoba, která musí mít osvědčení o získání profesní kvalifikace ne starší než 5 let.
8. Originál faktury musí být označen číslem a názvem projektu kraje (CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005162, Snížení emisí z lokálního vytápění domácností
v Jihomoravském kraji II). Lze dopsat ručně na originál.
9. Faktura musí být vždy vystavena na osobu žadatele/příjemce dotace.
10. Faktura musí obsahovat (dle typu projektu) minimálně specifikaci nového zdroje a náklady na:
a. na nový zdroj,
b. opatření na otopné soustavě,
c. úpravu spalinových cest,
d. úpravu kotelny,
e. akumulační nádobu,
f. neveřejnou část plynové přípojky (je-li relevantní)
g. a celkové náklady plnění.
11. Úhradu výdajů bude možné dokládat bankovním výpisem nebo příjmovým pokladním dokladem. Potvrzení o zadání platby je nedostatečné. Kopie dokladů prokazujících úhradu musí být originálně podepsány příjemcem dotace.
12. Akumulační nádoba je vyžadována u kotlů s ručním přikládáním o minimálním objemu 55l/kW výkonu instalovaného kotle (včetně bojleru, pokud je tímto kotlem ohříván).

Doporučujeme zájemcům o kotlíkovou dotaci, aby si zkontrolovali v katastru nemovitostí na stránkách http://nahlizenidokn.cuzk.cz/, jaký charakter stavby je veden u jejich domu. V případě, že není v katastru nemovitostí nemovitost vedena pod pojmem „rodinný dům“, „objekt k bydlení“ nebo „bytový dům“, v němž jsou maximálně tři bytové jednotky a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví, nevzniká nárok na dotaci. Současně je nutné zkontrolovat, zda na nemovitosti není evidována exekuce či jiná omezení. Vlastnická práva k nemovitosti by měla být jasně stanovena a nemělo by docházet k převodu nemovitosti.

Co není předmětem podpory:

1. Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva mimo území Jihomoravského kraje;
2. Výměna stávajícího plynového kotle (musí dojít k výměně původního kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním).
3. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým přikládáním.
4. Výměna stávajících kamen, krbových kamen, krbu (a to i v případě jejich napojení na otopnou soustavu).
5. Výměna stávajícího kotle spalujícího výhradně biomasu za kotel spalující uhlí, ani za kotel spalující uhlí a biomasu.
6. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za elektrokotel (s výjimkou elektrokotle jako bivalentního zdroje k tepelnému čerpadlu).
7. Výměna stávajícího kotle na tuhá paliva za nový zdroj tepla výhradně na uhlí (automatická i ruční dodávka paliva).
8. Výměna stávajícího kotle na pevná paliva za nový zdroj tepla kombinovaný kotel na uhlí a biomasu s ručním přikládáním.
9. Výměna zdroje tepla v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 01.01.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám, společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných MŽP a krajem a z programu „Snížení emisí z lokálního vytápění domácností v Jihomoravském kraji“. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého z jiných dřívějších dotačních titulů, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory;
10. Výměna zdrojů v panelových domech, objektech určených k rekreaci, bytových domech o více
než třech bytových jednotkách.
11. Výměna zdrojů v objektech ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví právnických osob.

Vyplnění elektronického formuláře žádosti:

Žádost bude podávána elektronicky přes dotační portál Jihomoravského kraje http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/ s následným doložením v listinné verzi. Pro otevření a vyplnění žádosti je nutné mít na počítači instalován Software602 Form Filler, který je ke stažení také na stránkách http://dotace.kr-jihomoravsky.cz/.
V případě potřeby bude pro žadatele na krajském úřadě po dobu sběru žádostí k dispozici místnost s výpočetní technikou, kde bude možné po předchozí domluvě, v pracovní době a za asistence pracovníků kraje žádost přímo elektronicky vyplnit. Z kapacitních důvodů může dojít v případě velkého zájmu o vyplnění elektronické žádosti na krajském úřadě k časové prodlevě při vyplňování jednotlivých žádostí.

Působíme v oblasti Jihomoravského kraje

Kotlíkové dotace vyřizujeme ve městech:

Brno, Brno venkov, Vyškov, Slavkov, Bučovice, Rousínov, Ivanovice, Kuřim, Tišnov, Blansko, Sloup, Adamov, Boskovice, Hustopeče, Pohořelice, Židlochovice, Šlapanice, Rajhrad, Rosice, Moravský Krumlov, Mikulov, Znojmo.

Volejte: p. Šedivý, tel. 730 155 066

V případě jakýchkoliv dotazů jsme Vám plně k dispozici:

Kontaktní formulář