Projekt ČOV, vsak, retence

V rámci řešení stavebního povolení pro Váš dům, novostavbu, rekonstrukci je často nutné provést návrh a projekt čistírny odpadních vod ČOV. Vyhovíte tak vodnímu zákonu, který čistírnu odpadních vod považuje za vodní dílo. Z důvodu obsáhlosti tohoto zákona doporučujeme svěřit projekt ČOV odborníkům.

Zpracujeme také projekt vodovodní, kanalizační přípojky, retenční nádrž, vsak, revizní a vodoměrné šachty, posoudíme množství dešťových vod atd.

Retenční nádrž – je nádrž sloužící k zadržení dešťové vody na určitou dobu, před jejím vypuštěním do kanalizačního potrubí. Ochraňuje kanalizační stoky před zahlcením dešťovou vodou. Je často podmínkou pro vydání stavebního povolení u velkých domů, objektů a zpevněných ploch.

Regulovaný, řízený odtok z retenční nádrže – pomáhá napodobit (jako v přírodě) přirozený, tedy pomalý odtok srážkových vod z objektu do kanalizace.

Vsakovací nádrž – slouží ke vsakování dešťové vody do půdy. Mnoho typů, drenážní systém, vsakovací bloky, krechty tunelového tvaru, vsakovací bloky voštinového tvaru.

Dešťová nádrž – plastová, betonová nádrž pro uložení a následné využívání dešťové vody.

Čistírna odpadních vod, ČOV, „čovka“ – také „čistička“ je zařízení, ve kterém dochází k čištění odpadních vod. Použití ČOV se řídí zákony České republiky, zákonem o vodách, řídí Vodoprávní úřad.

Lapák tuku, lapol –  odlučuje tuk od odpadní vody z kuchyní, parkovišť a dalších pracovišť, kde dochází ke znečištění vody oleji a tuky.

Odlučovače lehkých kapalin – zachycují a odloučení lehké kapaliny, ropné látky z odpadních vod průmyslových provozů, odstavných a parkovacích ploch.

Projekty ČOV pro Vás zpracujeme přednostně v Brně, Brno – venkov, okresech Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Blansko, Hodonín, Břeclav. Projekty provedeme po celé ČR, pokud komunikace proběhne elektronicky.

Podmínkou pro vyřízení ČOV na stavebním úřadu je zpracování projektové dokumentace projektantem s autorizací ČKAIT v oboru vodohospodářské stavby, které vlastníme. Častou chybou investorů je hledání rad u úředníků, stavbařů a podobně, kteří tuto činnost neprovádí denně a často podají zavádějící informace.

U novostaveb je pro Vás velmi výhodné, pokud nám projekt ČOV svěříte a územní rozhodnutí (územní souhlas), stavební povolení (ohlášení) vyřídíte souběžně se stavbou.

Kontaktujte nás.

Co požadujeme:

Úspěšně realizované projekty si můžete prohlédnout v sekci REFERENCE

Působíme po celé České Republice.

Kontaktní formulář